my gb
IntranetKBS // Webmail
 • Kemasukkan IKBN
 • HSN
 • HSNSenamrobik
 • 1Met Gopeng
 • 1Met Putrajaya
 • Integriti
 • 1met
 • DEPS
 • Parlimen Belia
 • aktabelia
 • Hari Sukan Negara Perak
 • PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN
 • ISN

Unit Audit Dalam

 
Maklumat Am | Peranan dan Tanggungjawab Carta Organisasi
 
MAKLUMAT AM
 

Latarbelakang
Unit Audit Dalam Kementerian Belia dan Sukan, Malaysia ditubuhkan pada tahun 1995. Unit ini bertanggungjawab terus kepada Ketua Setiausaha, Kementerian Belia dan Sukan.

Visi
Menjadikan aktiviti Audit Dalam sebagai penyumbang ke arah kecemerlangan pengurusan kewangan dan akauntabiliti Kementerian.

Misi
Menjalankan pengauditan yang berkesan serta mengeluarkan laporan yang bebas dan objektif demi mempertingkatkan tahap pengurusan kewangan dan mewujudkan satu mekanisma ke arah tadbir urus yang baik bagi Kementerian.

Objektif
Objektif Audit Dalam adalah untuk membantu pihak pengurusan mempertingkatkan pengurusan kewangan serta pematuhan kepada peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan agar organisasi mencapai matlamatnya.

PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB

Peranan
Audit Dalam merupakan satu fungsi bebas, yang memberi kepastian dan khidmat nasihat perundingan secara objektif untuk menambah nilai dan meningkatkan tahap operasi sesebuah organisasi. Bidang tugas Unit Audit Dalam dinyatakan dalam Pekeliling Perbendaharaan Bil. 9 Tahun 2004.

Bidang Kuasa/Authority
Bidang kuasa Unit Audit Dalam meliputi semua Bahagian/Cawangan di Kementerian, Jabatan Belia dan Sukan Negara, Jabatan-jabatan Belia dan Sukan Negeri, Institut-institut Kemahiran Belia Negara, Akademi-akademi Pembangunan Belia Malaysia dan badan berkanun di bawah kawal seliaan Kementerian.

Pencapaian Unit Audit Dalam
Unit Audit Dalam telah melaksanakan semua aktiviti/pengauditan yang dirancang bagi tahun 2008  termasuk satu pengauditan khas atas arahan Ketua Setiausaha Kementerian Belia dan Sukan (Jadual 1)

Jadual 1: Pencapaian Bagi Tahun 2009

Bil

Aktiviti

1.

Rancangan Audit Tahun 2009

2.

Laporan Tahunan Audit Dalam 2008


Bil

Pengauditan

PTJ

1.

Pengauditan Pengurusan Kewangan

5

2.

Pengauditan Susulan Terhadap Pengurusan Kewangan

2

3.

Pengauditan Khas

4


Jadual 2: Pencapaian Bagi Tahun 2008

Bil

Aktiviti

1.

Rancangan Audit Tahun 2008

2.

Laporan Tahunan Audit Dalam 2007


Bil

Pengauditan

PTJ

1.

Pengauditan Pengurusan Kewangan

10

2.

Pengauditan Susulan Terhadap Pengurusan Kewangan

5

3.

Pengauditan Susulan Terhadap Pemberian Bantuan Kepada Persatuan/Pertubuhan

2

4.

Pengauditan Khas

2

   

* Sumber dari : Unit Audit Dalam Kementerian Belia dan Sukan Malaysia

Tarikh kemaskini : 11 November 2009

 
 

FIT MALAYSIA

 
Asas dalam mencapai apa saja yang kita inginkan adalah tubuh badan yang sihat. FitMalaysia membantu anda ke arah ini.

Festival Belia Putrajaya

 
Terima kasih atas sokongan dan penglibatan anda dalam menjayakan FBP 2015

Hari Sukan Negara

 
Sertai kami di Hari Sukan Negara akan berlangsung pada 10 Oktober 2015.