1. Memaklumkan keputusan permohonan bantuan aktiviti yang dikemukakan oleh pertubuhan belia/badan sukan dalam tempoh tiga (3) hari dari tarikh mesyuarat.

2. Meluluskan pendaftaran pertubuhan belia dalam tempoh lima (5) hari dengan syarat permohonan memenuhi garis panduan yang ditetapkan.

3. Meluluskan pendaftaran badan sukan dalam tempoh tujuh (7) hari dengan syarat memenuhi garis panduan yang ditetapkan.

4. Memaklumkan keputusan permohonan kemasukan ke IKBN/IKTBN dalam tempoh tiga (3) minggu selepas permohonan ditutup.

5. Menjelaskan tuntutan bayaran dalam tempoh empat belas (14) hari dengan syarat dokumen yang dikemukakan adalah lengkap.

6. Mengesahkan penerimaan aduan dalam tempoh satu (1) hari bekerja dan memberikan maklum balas aduan dalam tempoh tiga (3) hari.


Tarikh kemaskini: 4 Februari 2015 (Mesyuarat Pengurusan Bil. 5/2015)


Go to top