BAHAGIAN PEMBANGUNAN
  KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN

  VISI

  Pembangunan projek/ program Kementerian Belia dan Sukan (KBS) yang berkualiti

  MISI

  1. Merancang, melaksana, memantau dan menilai projek/ program Kementerian Belia dan Sukan (KBS) dengan efisien.
  2. Memastikan projek/ program di bawah peruntukan pembangunan dilaksanakan mengikut perancangan dan mencapai keberhasilan yang ditetapkan.

  OBJEKTIF

  Merancang, melaksana, menyelia dan memantau projek/ program pembangunan yang diluluskan di bawah Rancangan Malaysia Lima Tahun (RMLT) dengan mematuhi garis panduan dan pekeliling serta peraturan kewangan yang berkuatkuasa.
  FUNGSI-FUNGSI UTAMA

  Unit Pentadbiran

  1. Mengurus hal ehwal pentadbiran dan pengurusan pejabat.
  2. Mengurus hal ehwal perjawatan dan sumber manusia.
  3. Mengurus sistem rekod aset dan fail.
  4. Mengurus permohonan kenderaan.
  5. Mengurus Pesanan Kerajaan Bahagian.
  6. Mengurus dan menyelaras Pelan Operasi Latihan (POL) Bahagian.
  7. Mengurus pelaksanaan mesyuarat Bahagian

  Unit Kewangan

  1. Menyelaras maklumat kewangan dengan agensi seperti Kementerian Kewangan Malaysia (MoF), Jabatan Akauntan Negara (AG) dan Unit Perancang Ekonomi (EPU, JPM).
  2. Mengurus urusan kewangan projek/ program di bawah Peruntukan Pembangunan Tahunan.

  CAWANGAN PEMANTAUAN PROJEK

  1. Mengurus dan menyelaras urusan berkaitan tanah KBS termasuk proses permohonan baharu, pajakan, sewaan pelupusan dan mengemaskini rekod tanah KBS.
  2. Urus setia Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Tanah Kementerian (JPTK) KBS.
  3. Menyelaras, mengurus dan memantau pelaksanaan projek naik taraf kemudahan sukan.
  4. Menyelaras dan memantau pelaksanaan projek-projek KBS yang dilaksanakan oleh JKR.

   

  CAWANGAN TEKNIKAL

  1. Menyelaras dan memberi khidmat nasihat berkaitan kerja-kerja teknikal bagi semua projek pembangunan di bawah KBS.
  2. Menyediakan laporan teknikal bagi setiap projek pembangunan.
  3. Melaksana dan memantau pelaksanaan projek pembangunan yang telah diluluskan di bawah Rancangan Malaysia Lima Tahun (RMLT).
  4. Memastikan kerja-kerja teknikal berkaitan semua projek pembangunan dilaksanakan dengan lancar dan teratur mengikut jadual.
  5. Memastikan kerja-kerja pembinaan dilaksanakan mengikut peraturan-peraturan yang telah ditetapkan daripada aspek pembinaan, keselamatan dan kesihatan.
  6. Urus setia Jawatankuasa Arahan Perubahan Kerja (APK), Kelulusan Kuantiti Sementara (KKS), Kelambatan dan Lanjutan Masa (EOT), Wang Peruntukan Sementara (WPS) dan Jawatankuasa Perolehan Melalui Kontrak (JKPMK).
  7. Urus setia Jawatankuasa Contract Coordination Panel (CCP).
  8. Menyemak dan memperaku dokumen pembayaran kontraktor bagi projek-projek yang dilaksanakan secara in-house.
  9. Menjalankan kerja-kerja penyeliaan ke atas perunding projek.
  10. Pengurusan perolehan kerja/ peralatan bagi projek fizikal KBS yang dilaksanakan secara in-house.

  Search