BAHAGIAN PENGURUSAN MAKLUMAT
  KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN

  VISI & MISI

  Image
  Image

  BAHAGIAN PENGURUSAN MAKLUMAT

  OBJEKTIF / FUNGSI

  1. Menentukan hala tuju dan hala cara pembangunan dan pelaksanaan ICT bagi KBS dan agensi di bawahnya melalui Jawatankuasa Pemandu ICT (JPICT), Jawatankuasa Teknikal ICT (JTICT) selaras dengan Pelan Strategik Pendigitalan (PSP) KBS Merancang, menggubal dan melaksanakan dasar dan garis panduan penggunaan dan keselamatan ICT KBS serta memastikan pematuhannya

  2.  Mengurus perancangan perolehan dan penyediaan dokumen teknikal yang diperlukan bagi projek-projek ICT Menyelaras dan menguruskan pembangunan, pelaksanaan dan penyelenggaraan portal/laman web dan sistem aplikasi KBS Menyelaras perlaksanaan kerjasama strategik daripada agensi luar.

  3. Merancang dan mengurus Infrastruktur Rangkaian Putrajaya Campus Network (PCN) dan MyGov*Net Merancang, mengurus dan memantau keselamatan ICT,Merancang dan mengurus Pusat Data KBS,Menyelaras dan mengurus khidmat sokongan teknikal ICT

  Search